Södra skogsägare är en ekonomisk förening för skogsägare i Götaland med många aktiviteter för att främja skogsbruk och bearbeta skogs-råvaror. I branschen har obemannade luftfartyg (UAV) blivit en resurs för att ge råd till medlemmarna och ägarna av 2,6 miljoner hektar skog. Detta gäller till exempel övervakning av vegetation för att upptäcka stormskador, körskador, torka, insektsinfektion och sjukdomar etc.  

UAV: er används som stöd för inventering, planering av åtgärder och transporter och har i vissa fall använts som stöd för brandtjänst inom brandskydd. Den bättre information som kan erhållas via digitala kartor, satellitscener och bilder / sensordata från UAV: er förväntas öka avkastningen och minska skadorna avsevärt när tekniken introduceras och utvecklas fullt ut. En faktor som begränsar användningen av UAV: er i skogstillämpningar är svårigheten att navigera säkert utom synhåll och autonomt. Att basera positionering – navigering och kommunikation (PNK) i mobilnätet skulle vara en stor fördel för skogsbruket. I detta projekt avser Södra att bidra med UAV:er för att under pågående standarduppdrag också undersöka mobiltäckning i 50 – 100 m höjd för att senare planera att utföra autonom flygning över samma område. Södra har redan cirka 50 UAV:er som underlättar verksamheten på flera sätt. Denna utveckling skulle kunna göra inspektioner ännu effektivare, underlätta för personalen och möjliggöra ännu mer exakt arbete med hållbart skogsbruk. 

Translate »