Framtidens drönare visas upp i Västervik den 14-15 maj

Under demodagarna den 14 till 15 maj kommer 24 projekt som finansierats inom Vinnovas satsning Framtidens drönare: Drönare för individer och samhälle visa upp sina lösningar i verklig miljö på Drone Center Swedens testbädd i Västervik. Projekten lyfter fram teknikutveckling och nya användningsområden för drönare inom vitt skilda områden som till exempel lavinräddning, vattenprovtagning och kartläggning av skogsbestånd.

Digitaliserad skallgång

Koordinator: Linköpings universitet – Avdelningen för reglerteknik

Kort om projektet:

Projektet ”Digitaliserad Skallgång” avser att utveckla och demonstrera den teknik som behövs för att skapa ett automatiserat drönarsystem för eftersök. Syftet är att lägga grunden för utvecklandet av ett drönarsystem som är enkelt att handhava och som på ett tillförlitligt sätt kan stötta räddningspersonal att göra effektivare och säkrare eftersök i alla typer av scenarier, miljöer och väderförhållande.

Kontakt: Fredrik Gustafsson fredrik.gustafsson@liu.se
Jonatan Olofsson jonatan.olofsson@liu.se
Lei Chen, RISE Research Institutes of Sweden, lei.chen@ri.se
Jan Björn, FlyPulse, jan@flypulse.se
Projektets hemsida: http://sensorfusion.se/projects/digitized-search-and-rescue/
RISE projekt hemsidan: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/luftbevakning-flygplatssakerhet

Luftbevakning för flygplatssäkerhet

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE – Viktoria, Göteborg

Kort om projektet:

Projektet ”Luftbevakning för flygplatssäkerhet” utvecklar och demonstrerar drönarbaserade lösningar för automatisk luftbevakning för att främja den långsiktiga visionen om den autonoma flygplatsen. Syftet är att automatisera uppgifter som idag utföras manuellt på flygplatser, minimera driftskostnader och miljöpåverkan, såväl att öka flygplatsens säkerhet och resurseffektivitet. Projektet ka också bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft i fjärrstyrd flygtrafikledning på flygplaster och stödja regional utveckling genom att effektivisera regionala flygplaster.

Kontakt: cristofer.englund@ri.se

Skogsbruk UAV

Koordinator: Deep Forestry AB

Kort om projektet:

Projektet Skogsbruk UAV genomför en pilotstudie för att bevisa lönsamheten och effektiviteten hos en drönarprototyp som använder sig av maskininlärning för att skapa och analysera 3D-kartor eller modeller av skogsbestånd. Målet för projektet är att genomföra en pilotstudie som testar den predikativa kapaciteten hos de 3D-kartor som drönarna skapar. I projektets slutfas är målet att kunna visa upp en drönarprodukt som kan användas för professionellt bruk.

Kontakt: Levi Farrand, 
CEO, Deep Forestry
Levi@DeepForestry.com

Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp i realtid

Koordinator: Spacemetric AB

Kort om projektet:

Från drönar-video genererar en mjukvara, Spacetime, 3D-modeller i realtid. Både fasta objekt och pågående skeenden som t.ex. fordon i rörelse och rökplymer modelleras. En användare kan alltså se dynamiska förlopp i realtid på samma sätt som för statiska 3D-modeller, dvs. från de vinklar och med den zoomning som önskas. Projektet genomförs i nära samarbete med brukare inom brandförsvaret. Försvarets materielverk, FMV, bidrar med kompetens ur ett möjligt användarperspektiv. En preliminär patentansökan har registrerats för både metoden och systemet.

Kontakt: 
Håkan Wiman
Spacemetric AB
hw@spacemetric.com

Drönarmätning för den intelligenta skogen

Koordinator: Katam Technologies AB

Kort om projektet:

Projektet tar fram framtidens drönare för att kartlägga hela skogsbestånd där samtliga träds positioner och kvaliteter mäts med hög precision. Detta möjliggörs genom datainsamling med drönare som flyger över och under trädens krontak. Utifrån insamlade data byggs det upp en komplett 3D-modell av trädstammar och mark. Lösningen bygger på KATAMs redan existerande mobilbaserade mätplattform, där dagens provytemätningar utökas till en kostnads- och tidseffektiv totalmätning av såväl bestånd som hela skogsfastigheter.

Med unik information om varje individuellt träd och dess exakta position erbjuds skogsbruket detaljerad och färska data från marknivå som komplement till fjärranalyser. Den ökade detaljkunskapen ger förbättrade möjligheter att optimera skötselåtgärder och skogsutbyte men minskar även risken för att misstag begås som kan leda till skada på till exempel natur-, kultur- eller miljövärden.

Kontakt: Krister Tham,
CEO, Katam Technologies AB
krister@katam.se
Länk: https://www.katam.se/

Effektiv drönarinspektion med 3D-verktyg

Koordinator: SPOTSCALE AB

Kort om projektet:

Projektet syftar till att effektivisera inspektion med drönare med hjälp av avancerad bildigenkänning och 3D-visualisering. Målet är att det ska gå snabbare och säkrare att återfinna de platser på ett objekt där skador har hittats vid tidigare kontroller än med manuella metoder. En inspektör ska kunna återvända till en fastighet för återkommande kontroll och då säkerställer stodverktyget att inspektören inte missar uppföljning av identifierade områden med begynnande skador. Problemområden kan snabbt fotograferas av drönarpiloten som får feedback på att allt nödvändigt är dokumenterat och sedan satts bilderna i sitt sammanhang i en tredimensionell modell, där befintliga och nya skador effektivt kan dokumenteras och monitoreras.

Kontakt: ludvig.emgard@spotscale.com

TrashCam – Drönare för kartläggning av marint skräp i Östersjön

Koordinator: Stiftelsen Håll Sverige rent

Kort om projektet:

Syftet med projektet är att öka kunskapen om marint skräp och möjliggöra kartläggning av längre kuststräckor avseende skräp på stränder. Målet är att utveckla och testa en kostnadseffektiv drönarbaserad och AI-förstärkt mätmetod för marint skräp med en specialanpassad drönare för stränder i Östersjön.

Kontakt: Eva Bildberg
Håll Sverige Rent,
eva.blidberg@hsr.se
https://www.hsr.se/det-har-gor-vi/hav/kartlaggning-av-marint-skrap-med-dronare

Drönare i mobil tillämpning för stadsbyggnad

Koordinator: Bentley Systems Sweden AB

Kort om projektet:

Projektet syftar till att utveckla praktisk användning av 3D data från drönare för kommunens verksamheter, exempelvis som underlag för planer, bygglov, trafik, infrastrukturunderhåll, trafikplanering. Projektet vill skapa en effektiv process och validering av flöde från datainsamling till praktisk tillämpning. Norrköpings Kommun är tillämpande verksamhet med kompetens kring process och verksamhetskrav. Agency9 bidrar med teknikkompetens kring datahantering och 3D visualisering.

Kontakt: johan.goransson@agency9.com
Länk: https://cityplanneronline.com/site/
Länk: https://agency9.com/research/

Marina drönare med extrem uthållighet för kraftfullare övervakning av den marina miljön

Koordinator: Göteborgs Universitet – Institutionen för Marina Vetenskaper

Kort om projektet:

Projekt syftar till att visa på flexibiliteten hos existerande drönare som opererar på havsytan och hur dessa genom intelligenta och innovativa lösningar kan utvecklas för att kraftigt öka vår förmåga övervaka den marina miljön. Projektet ska visa upp effektiviteten i operationer där olika typer av marina drönare samarbetar och assisterar varandra i en arbetskedja. Det handlar om att visa upp att marina drönare kan utföra miljöövervakning samt övervaka aktiviteter och anläggningar och farkoster på havsytan till lägre kostnader och med en låg personalinsats.

Kontakt: anna.wahlin@marine.gu.se

Kostnadseffektiv övervakning av kustmiljöer med hjälp av drönare

Koordinator: Göteborgs Universitet – Institutionen för Marina Vetenskaper

Kort om projektet:

Syftet är att med hjälp av drönare förbättra förvaltningen av undervattensmiljöer i Sverige och därigenom även fullfölja både nationella mål och EU-direktiv. Kartläggningssystemet med drönare kombinerar både luftburen drönare och undervattensdrönare för insamling av data. Projektets mål är att utveckla en innovativ och kostnadseffektiv prototyp av drönare som ska kunna avvändas till kartläggning och uppföljning av kustnära undervattensmiljöer.

Kontakt: eduardo.infantes@marine.gu.se
Länk: www.eduardoinfantes.com

Observationsdrönare för utryckande verksamheter

Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Kort om projektet:

Målet med projektet är att utveckla och demonstrera ett obemannat flygsystem som kan användas av räddningstjänster vid brand eller andra nödsituationer. Systemet ska i så hög grad som möjligt agera autonomt och har potential att nå fram till skadeplats betydligt snabbare än räddningstjänstens egen personal. Väl på plats strömmas bilddata till ledningscentralen som på så vis får möjlighet att dimensionera insatsen, fördela resurser och överblicka räddningsarbetet på ett effektivare sätt än idag. Huvudkomponenten i systemet är en drönare som med hjälp av sensorer och mjukvara på egen hand navigerar till skadeplats, undviker markbaserade hinder och andra flygande farkoster samt kommunicerar med ledningscentralen över mobilnätet. Autonoma drönarsystem har stor potential att effektivisera räddningsinsatser vid bl.a. bränder och andra olyckor. Tekniken kan leda till både sociala och ekonomiska vinningar för samhället.

Kontakt: Mats Sällström
CEO Everdrone AB
mats@everdrone.com

TRALLA: Transport av lätta laster långa avstånd

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE – Viktoria, Göteborg

Kort om projektet:

Att göra vården mer tillgänglig, är viktigt för att minska vårdtider och undvika onödigt lidande. Projektet utforskar möjligheten att använda en ny typ av vingburna drönare för att möta dessa behov – genom att leverera mediciner och prover inom närsjukvård Södra Lappland. Region Västerbotten ser potential att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i glesbygdssjukvården med hjälp av dessa farkoster, samtidigt som det kan minska klimatpåverkan samt de hälsoekonomiska kostnaderna för verksamheten. Prototypen har en vingbredd på 1,5 meter, väger 9 kg, och kan lyfta ca 1 kg. Flygtiden är ca 15 min och marschfart 150 km/h, vilket medför att farkosten kan färdas långa distanser. Avstånden mellan vårdcentral och hälsorum är mellan 20 km och 77 km.

Kontakt: Anders Forslund
anders.forslund@chalmers.se
Senior Researcher
Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg, Sweden

Drönarstödd sökteknik vid lavinräddning

Koordinator: ÅF Digital Solutions, Stockholm

Kort om projektet:

Syftet med projektet är att ta fram ett lättanvänt drönarsystem för räddningstjänst och tidskritiska hjälpinsatser genom användarintegrering och fälttester. Målet är att med en drönare, bestyckad med särskild radioutrustning för identifiering av så kallade lavintransceivrar, kunna hitta en person begravd i snön. Ett förväntat resultat är att fjällräddningen får del av ett användarvänligt och specialiserat verktyg som med modern teknik avsevärt kan förkorta insatstiderna för ett lavinsök och därmed öka chansen för överlevnad för en människa begravd i en lavin.

Kontakt: Tomas Gustafsson
tomas.c.gustafsson@afconsult.com
Länk. http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter/2018/dronarstodd-sokteknik-vid-fjallraddning/

Morgondagens skogliga planerare

Koordinator: Skogsforsk, Uppsala

Kort om projektet:

Projektet syftar till att effektivisera skoglig datainsamling genom en drönare som själv navigerar bland träden inne i skogen med möjlighet för datainsamling med hög grad av automatik. Målet är att demonstrera en drönare som själv navigerar bland träden inne i skogen bland träden med möjlighet för datainsamling av olika påmonterade sensorer. Projektresultaten öppnar upp för mer effektiv råvaruutnyttjande från skogen vilket kommer vara centralt i ett biobaserat samhälle.

Kontakt: Erik Willén
Skogsforsk
erik.willen@skogforsk.se

Integrerade och autonoma räddningstjänstdrönare för beslutsstöd, lägesbild och insatsledning

Koordinator: 4C Strategies AB

Kort om projektet:

Syftet med projektet är att utveckla metod samt teknik för att inhämta, förädla och dela information med autonoma drönare inom ramen för en räddningstjänstinsats. Målet är att ta fram en demonstrator i form av en autonom drönarenhet som själv tar sig fram till skadeplatsen, antingen från taket på första brandfordon på plats eller direkt ifrån brandstationen vid larm. Inhämtad information ska kunna delas via IT-ledningsstödssystemet Exonaut för att skapa gemensam lägesbild och beslutsunderlag i relevanta ledningsnivåer, såväl i fält som hos inre/högre ledningsfunktion.

Kontakt: alexander.jarl@4cstrategies.com

Drone Mission Control

Koordinator: Ericsson AB, Göteborg

Kort om projektet:

Drone Mission Control är en molntjänst som skall ge organisationer och drönarpiloter på olika platser möjlighet att säkert övervaka och flyga flottor av uppkopplade drönare. Tjänsten skall ge drönarpiloter en god situationsbild genom integration av externa datakällor och ge möjlighet att effektivt dela med sig av positions- och sensordata.

Kontakt: Fredrik Flyrin
fredrik.flyrin@ericsson.com
Webbsida: www.airpelago.com

Laserbird

Koordinator: Uppsala universitet – Inst. för Cell och Molekylärbiologi

Kort om projektet:

Laserbird-projektet syftar till att utveckla en drönarprototyp för ogräsbekämpning på jordbruksfält. En laserstråle kommer att vara selektivt riktad mot ogräs från en obemannad luftfarkost (UAV eller drönare) för att “koka” dessa växter, hämma eller avsluta deras tillväxt och därigenom begränsa ogräsets resurskonkurrens med grödor. Ett förväntat resultat är att upprätta en metod för bekämpning av ogräs som fungerar utan användning av herbicider eller bekämpningsmedel, och utan förbrukning av fossila bränslen. Detta förväntas leda till en minskning av jordbrukets miljöpåverkan.

Kontakt: marvin.seibert@icm.uu.se

Drönarbaserad dokumentation av brotts- och skadeplatser

Koordinator: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI – Avdelningen för ledningssystem, Linköping

Kort om projektet:

Syftet med projektet är att utveckla och demonstrera teknik för UAV-baserad tredimensionell avbildning av brotts-, olycks- och skadeplatser. Modellerna ska vara geometriskt korrekta och kopplas till spektralt högupplöst färginformation, som kan användas för att klassificera olika material. Avbildningen ska ske snabbt och automatiskt. Målet är att utredningar av brott och skadeförlopp ska kunna ske snabbt och med hög kvalitet, och därigenom underlätta arbetet för polis och räddningstjänst.

Kontakt: Joakim Rydell
FOI
joakim.rydell@foi.se

Känslig och snabb kartläggning av växthusgaser från drönare

Koordinator: Linköpings universitet – Tema Miljöförändring

Kort om projektet:

Projektet utvecklar en känslig drönarbaserad metod för att kartlägga utsläpp av metan, en växthusgas som har betydligt högre uppvärmningspotential än samma mängd koldioxid. Metoden har flera mål, bl.a. att möjliggöra effektiva mätningar över stora områden, mätningar på svåråtkomliga platser som i komplexa industrilandskap, och upptäckten av läckor och andra okända källor som är av intresse för samhället. Ett av målen är också att lösningen ska vara relativt billig och kunna användas av företag, offentliga myndigheter och organisationer.

Kontakt: magnus.galfalk@liu.se

Rover MT

Koordinator: PITCHUP AB

Kort om projektet:

Projektet tar fram framtidens drönare i form av en fullt fungerande prototyp speciellt utvecklad för linjeavsökning av järnvägar och järnvägsräls anpassad för skandinaviska förhållanden. Den färdiga drönaren ligger till grund för utvecklingen av en helt ny beredskapstjänst och effektiviserade underhållsrutiner speciellt utvecklade för att passa Trafikverkets behov. Målsättningen är att i betydande utsträckning förkorta tiden, kostnaden och konsekvenserna av störningar i tågtrafiken för både den enskilda individen och samhället.

Kontakt: info@pitchup.se

Induktionsladdade drönare för autonoma inspektionsuppdrag av kritisk infrastruktur över stora arealer

Koordinator: Vattenfall AB

Kort om projektet:

En väl fungerade eldistribution är ett fundament för Sverige som välfärdsland. Inspektion och underhåll av ledningar är ett tidskrävande och riskfyllt arbete som kan förenklas med hjälp av banbrytande teknik. Syftet med projektet är att ta fram en elektriskt driven UAV som genom innovativ laddteknik och bildanalys har kapacitet att genomföra automatiserade besiktningar över långa sträckor utmed distributionsnätet. Detta innebär en stor vinst för människa och miljö.

Kontakt: martin.bjoernvall@vattenfall.com

Ground-Based Sense And Avoid (GBSAA)

Koordinator: SKYSENSE AB

Kort om projektet:

Ground-Based Sense And Avoid (GBSAA) är namnet på en innovation och ett system som möjliggör att drönare och dess fjärrpilot kan ”se” (i betydelsen detektera) bemannade luftfartyg i sin omgivning och om nödvändigt undvika dem. GBSAA möjliggör också att drönaren ”syns”, dvs bemannade luftfartyg blir varse om drönaren. Att ”se” och ”synas” är en grundförutsättning för att drönare ska kunna samexistera med bemannade luftfartyg på ett säkrare sätt. Det skapar då förutsättningar för en mängd nya drönarbaserade tillämpningar som bygger på flygningar bortom synhåll för fjärrpiloten.

Kontakt: Robby de Candido
Skysense
robby@skysense.io.

IdentifAI Tomorrow’s Disasters

Koordinator: GLOBHE DRONES AB

Kort om projektet:

Projektet syftar till att kombinera drönare och bildanalys med stöd av artificiell intelligens för att autonomt identifiera, bedöma, projicera, förebygga och proaktivt varna för potentiella riskfaktorer vid katastrofer. Projektet, IdentifAI Tomorrow´s Disasters, utvecklar och tränar artificiell intelligens (maskinlärning och bildanalys) uppkopplat till drönare för applicering i verklig miljö, i första hand i naturkatastrofområden, för att snabbare, säkrare och mer effektivt få tillgång till automatiskt genererade beslutsunderlag. IdentifAI Tomorrow’s Disasters har testats och utvärderats i FNs drönarkorridor i Malawi och appliceras nu globalt.

Kontakt: Helena Samsioe
CEO/Founder
helena@globhe.com
Länk: http://www.globhe.com/drone-services/

Vattenprovtagning med drönare

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB – Mätteknik Borås

Kort om projektet:

Projektet syftar till att testa och utveckla vattenprovtagning med hjälp av drönare. Det handlar både om teknisk utveckling och metodutveckling. Vattenprovtagning längs kuster, i sjöar och vattendrag är en verksamhet som kräver stora arbetsinsatser. Ibland krävs att man tar med sig en båt på dåliga skogsvägar och lägga ner mycket tid på logistiken kring provtagningen. Detta gör att prioriteringarna blir stränga för hur många provtagningspunkter som kan besökas och hur ofta inom givna budgetramar. Av säkerhetsskäl måste två personer delta om proverna tas från en båt och arbetsmiljön är ofta tuff med tunga lyft och stor väderpåverkan till hög kostnad.

Kontakt: Åke Sivertun
RISE
ake.sivertun@ri.se

Translate »