Drone Center Sweden (DCS) är en av de utvalda remissinstanserna för förslag till lagändring i luftfartfsförordningen. Det gäller Ändrad straffbestämmelse vid överträdelser av Transportstyrelsens föreskrifter och beslut om restriktionsområden.

I remissunderlaget föreslås att straffbestämmelsen i 13 kap. 1 § ändras på så sätt att den omfattar överträdelser av föreskrifter eller beslut som har meddelats av Transportstyrelsen om såväl tillfälliga som permanenta restriktionsområden. Idag omfattar bestämmelsen endast tillfälliga sådana områden. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2018.

Bland andra remissinstanser kan nämnas; Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Datainspektionen, Försvarsmakten och Luftfartsverket (LFV).


0 Comments

Leave a Reply

Translate »